Pravidlá súťaže
1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

PARTNERS GROUP SK s.r.o.
Slávičie údolie 106
811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:36 750 701
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 44999/B

v spolupráci s Nadáciou PARTNERS
Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 42 128 986zapísaná v Registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - registračné číslo 203/Na- 2002/888
(ďalej len „usporiadateľ“).

2. Časový harmonogram súťaže

Súťaž bude prebiehať formou online testu cez internet na web stránke www.fqtest.sk v čase od 01.09.2020 od 08:00 hod. do 30.09.2020 do 23:59 hod.


3. Podmienky účasti
 1. Súťaž je určená fyzickým osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 2. Každá osoba sa môže do súťaže na web stránke www.fqtest.sk zaregistrovať len raz, a to vyplnením a odoslaním online FQ testu a kontaktného formulára. V prípade viacnásobnej registrácie bude do žrebovania zaradený len jeden registračný formulár účastníka.
 3. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré:
  1. sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k usporiadateľovi,
  2. sú podriadenými finančnými agentmi usporiadateľa,
  3. sú rodinnými príbuznými zamestnanca a/alebo podriadeného finančného agenta usporiadateľa v priamom rade,
  4. nespĺňajú podmienky účasti v súťaži,
  5. konajú v rozpore s pravidlami a podmienkami súťaže,
  6. uviedli pri registrácii na web stránke www.fqtest.sk nepravdivé a/alebo neúplné údaje,
  7. v čase registrácie na web stránke www.fqtest.sk nedosiahli plnoletosť a na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepredložili písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži,
  8. na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepreukázali pravdivosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii na web stránke www.fqtest.sk.
 4. Osoby vylúčené z účasti v súťaži nebudú do súťaže zaradené. V prípade, ak usporiadateľ zistí, že víťaz je vylúčenou osobou zo súťaže, víťaz nemá nárok na výhru. V akýchkoľvek sporných otázkach ohľadom splnenia podmienok účasti v súťaži a/alebo vylúčenia osoby zo súťaže a/alebo víťaza je oprávnený rozhodnúť usporiadateľ.
 5. Účasť účastníkov súťaže v súťaži je bezplatná.
4. Účasť na súťaži
 1. Účastník sa do súťaže prihlási vyplnením a odoslaním online FQ testu a kontaktného formulára na web stránke www.fqtest.sk. Online test je možné vypracovať na akomkoľvek médiu, ktoré je pripojené na internet. Prvý termín, kedy je možné začať s vypĺňaním online testu a formulára, je dňa 01.09.2020 o 08:00 hod., posledný termín, kedy je možné odoslať vyplnený online test a formulár, je 30.09.2020 o 23:59 hod.Prihlásením do súťaže účastník súťaže prejavuje súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.
 2. Ak účastník splní vyššie uvedené podmienky, bude automaticky zaradený do žrebovania.
 3. Náhodným žrebovaním uskutočneným v prvej polovici októbra 2020 v sídle usporiadateľa budú zástupcami usporiadateľa vyžrebovaní traja výhercovia súťaže.
5. Cena

Výhrami v súťaži sú vecné ceny – 3x mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

6. Odovzdanie ceny 
 1. Odovzdanie jednotlivých cien výhercom prebehne v sídle usporiadateľa na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, a to v termíneurčenom usporiadateľom súťaže. Výhercovia budú kontaktovaní emailom a/alebo telefonicky na kontaktné údaje uvedené v kontaktnom formulári. Podmienkou vzniku nároku na odovzdanie vecnej ceny pre výhercu je osobné prevzatie vecnej ceny zo strany výhercu, resp. jeho zákonného zástupcu.
 2. Výherca nemá právny nárok na zámenu vecnej ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na inú výhru než je špecifikovaná v týchto pravidlách. Výherca nemá právo uplatňovať u usporiadateľa vady vecnej ceny.
 3. Vecné ceny v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Všetky neprevzaté vecné ceny prepadajú v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby a/alebo poškodenia vecnej ceny.
 4. Údaje  o  výhercoch  budú  zverejnené  na  sociálnych sieťach Facebook  a  Instagram,  ktorú  spravuje usporiadateľ, na  webových  stránkach www.nadaciapartners.sk, www.partnersgroup.sk  a www.dfg.sk a v interných materiáloch usporiadateľa.
 5. Účastník súťaže berie na vedomie, že vecná cena podlieha daňovej povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 6. Účastník súťaže, resp. jeho zákonný zástupca, nemajú právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži zo strany účastníka súťaže, resp. s prevzatím vecnej ceny.
7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 1. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.fqtest.sk udeľujúusporiadateľovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári, a to za účelom účasti v súťaži, vrátane vyhodnotenia súťaže, kontaktovania účastníkov súťaže, resp. ich zákonných zástupcov, zverejnenia výhercov a odovzdania vecnej ceny výhercom. Účastníci súťaže poskytujú svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári na dobu určitú, a to do 14 dní odo dňa ukončenia súťaže. Účastník súťaže môže súhlas kedykoľvek odvolať oznámením zaslaným na adresu sídla usporiadateľa alebo na e-mailovú adresu marketing@partnersgroup.sk. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v priebehu trvania súťaže, resp. pred odovzdaním výhier, účasť účastníka v súťaži automaticky zaniká. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, vrátane práv účastníkov súťaže ako dotknutých osôb, sú účastníkom sprístupnené na webovej stránke www.fqtest.sk v sekcii „ochrana osobných údajov“.
 2. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.fqtest.sk súhlasia, že usporiadateľ je v súvislosti s touto súťažou oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení, bezplatne účastníkmi súťaže uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane web stránky usporiadateľa), ich propagačných a ich reklamných materiáloch. Účastníci súťaže zaregistrovaním sa na web stránke www.fqtest.sk súhlasia tiež s tým, že môžu byť bezodplatne vyhotovované a časovo neobmedzene zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazovo-zvukové záznamy účastníka súťaže - výhercu.
8. Práva usporiadateľa
 1. Usporiadateľ má právo zverejniť meno, priezvisko a mesto/obec bydliska výhercu súťaže a právo zverejniť fotografie či iné audiovizuálne záznamy, ktoré boli vytvorené pri odovzdávaní ceny výhercovi.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo (i) vylúčiť účastníka súťaže z účasti v súťaži; (ii) nepriznať nárok na vecnú cenu, pokiaľ si výherca, resp. jeho zákonný zástupca vecnú cenu neprevezme v čase určenom usporiadateľom; (iii) nepriznať nárok na vecnú cenu, a to aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok tejto súťaže bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania vecnej ceny; (iv) zrušiť túto súťaž a/alebo odvolať túto súťaž a/alebo predĺžiť alebo skrátiť dobu konania súťaže a/alebo zmeniť pravidlá súťaže a/alebo doplniť pravidlá súťaže.

Tieto pravidlá a podmienky súťaže sú k dispozícii na webovej stránke www.fqtest.sk a v sídle usporiadateľa.


V Bratislave dňa 25.08.2020

PARTNERS GROUP SK s.r.o.