Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

P

p. a. (Per annum)
Je skratka používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená "za rok". Napr. pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 5 % z vložených peňazí.

PIN (Personal Identification Number)
Osobné Identifikačné Číslo (Personal Identification Number). Ide o bezpečnostný číselný kód, ktorý slúži ako ochranný prvok pri použití platobnej karty, najčastejšie v bankomatoch a u obchodníkov s on-line platobným terminálom. PIN je využívaný na overenie totožnosti držiteľa platobnej karty.

Peňažný trh
Trh, na ktorom sa stretávajú banky a iné finančné inštitúcie, aby si navzájom predávali krátkodobé finančné nástroje. Napríklad certifikáty o vkladoch.

Pevná úroková sadzba (fixácia)
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Platba inkasom
Automatické uhrádzanie pravidelných platieb, na základe písomného súhlasu klienta.

Platnosť PK
Lehota, doba funkčnosti karty, ktorá je spravidla vyznačená priamo na samotnej karte v tvare MM/RR (09/10 - karta platí do konca septembra 2010). Dĺžka platnosti platobnej karty závisí od jej druhu.

Plán príjmov a výdavkov
Je to iný výraz pre rozpočet.

Platobná karta
Umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo na pobočke banky) a vykonať platby za tovar a služby (pomocou platobného terminálu alebo imprintera).
Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná platobná karta, ktorá je naviazaná na bežný účet a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu.
Ďalším druhom je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá úver z banky.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Platobná metóda
Spôsob vyrovnania finančného záväzku – hotovosťou, bezhotovostne (platobným príkazom), poštovým peňažným poukazom (šekom), kreditnou kartou, debetnou kartou, čipovou kartou alebo kartou s predplatenou hodnotou a iné.

Platobný príkaz
Pokyn klienta, adresovaný banke na uskutočnenie bankového prevodu (pripísania alebo odpísania peňažných prostriedkov). Rozlišujeme príkaz na úhradu a inkaso. Klient môže vykonať bankový prevod niekoľkými spôsobmi: jednorazovým prevodným príkazom na úhradu, trvalým prevodným príkazom na úhradu,
hromadným prevodným príkazom na úhradu, jednorazovým príkazom na inkaso (inkasom), trvalým príkazom na inkaso, prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku. Platobný príkaz môže byť podaný v papierovej podobe na pobočke banky alebo elektronicky – napr. cez internetbanking.

Platobný terminál (POS - Point of Sale)
Elektronické zariadenie v obchodoch, ktoré umožňuje klientovi platiť za tovar a služby bezhotovostne, pomocou platobnej karty. Softvér platobných terminálov je schopný sledovať tržby, zásoby a informácie o zákazníkoch.

Podielový fond
Spoločný majetok podielnikov, zhromaždený a spravovaný správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje tento majetok. Správca fondu investuje do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, akými sú napr. akcie, dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu. Podielový fond je založený na účely zhodnotenia majetku podielnikov formou investovania na finančných trhoch. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.

Podnikateľ
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku, na základe oprávnenia alebo zo zákona. Podniká na vlastný účet, hospodári s majetkom a nesie podnikateľské riziko.

Podvod
Úmyselné konanie, ktorým niekto uvedie inú osobu do omylu alebo využije jej omyl na obohatenie seba alebo niekoho iného.

Podnikateľská úverová linka
Automatická služba pre klientov so zriadeným flexibiznis účtom. Klient môže čerpať úver bez potreby predloženia potvrdenia o príjme. Klient je o PÚL informovaný aj vo výpisoch.

Podnikateľské prostredie
Prostredie, ktoré obklopuje podnikateľský subjekt, napríklad konkurencia, inštitúcie vydávajúce normy, ...

Poistenie domácnosti
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Poistenie súkromné
Je organizované ako dobrovoľné (nepovinné), pričom sa v ňom okrem princípu solidarity výrazne uplatňuje aj princíp individuálnosti. Vykonávajú ho komerčné inštitúcie na ziskovom princípe.
Výšku poistenia, výšku poistného plnenia a ďalšie dôležité podmienky tohto poistenia určuje poistná zmluva.

Poistenie verejné
Ide o povinné poistenie, kde okruh poistencov a aj výšku poistného upravuje zákon. Hlavnými druhmi verejného poistenia sú sociálne poistenie, realizované Sociálnou poisťovňou a Zdravotné poistenie, realizované zdravotnými poisťovňami. Verejné poistenie je organizované ako povinné poistenie na princípe solidarity.

Poistenie zodpovednosti
Poistenie, pri ktorom má poistený právo, aby poisťovňa za neho zaplatila škodu, ktorú on spôsobil niekomu inému (napr. pri vytopení susedov).

Poistený
Osoba, uvedená v poistnej zmluve, ktorej vyplýva z poistenia právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť, a to bez ohľadu na to, či poistenie dohodla sama alebo prostredníctvom inej osoby (poistník).

Poistka
Je písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy.

Poistná doba
Doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté.

Poistná suma
Horný limit finančnej náhrady, ktorú poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti, ak sa splnia podmienky, dohodnuté v poistnej zmluve.

Poistná udalosť
Udalosť, ktorá je bližšie určená v poistnej zmluve a na základe ktorej vzniká právo na vyplatenie poistného plnenia; napr. pri havárii autobusu (škodová udalosť) utrpí škodu päť ľudí (päť poistných udalostí).

Poistná zmluva
Zmluva, ktorou sa poisťovateľ zaväzuje poistenému poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť, v zmluve bližšie určená. Osoba, ktorá s poisťovateľom zmluvu uzatvorila (poistník) sa zaväzuje vyplatiť poisťovateľovi dohodnuté poistné.

Poistné
Cena za poistenie. Môže byť platené jednorazovo, za celú dobu poistenia (jednorazové poistné) alebo v dohodnutých časových obdobiach, napr. mesačne, štvrťročne, polročne, ročne (bežné poistné).

Poistné obdobie
Časové obdobie, dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné (tzv. bežné poistné).

Poistné plnenie
Plnenie, ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť, ak nastala poistná udalosť. Poisťovateľ ho poskytne v súlade s obsahom poistnej zmluvy.

Poistník
Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné za poistnú ochranu a má práva stanovené v poistnej zmluve. Má aj právo zmluvu vypovedať.

Poisťovateľ
Právnická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, v súlade s platnou legislatívou.

Porovnávacie nakupovanie
Proces získavania informácií o produktoch a službách, s cieľom nájsť najvyššiu kvalitu alebo vlastnosti, za najpriaznivejšiu cenu.

Portfólio
Súbor cenných papierov ─ akcií, dlhopisov, podielových listov a nehnuteľností, ktoré investor vlastní.

POS (pozri pojem Platobný terminál)

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver)
Úverový produkt, ktorý banka môže poskytnúť klientovi spolu s bežným účtom. Banka klientovi umožňuje ísť do "mínusu". Ide v podstate o predschválený úver, ktorého veľkosť sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou uvedené a dohodnuté v zmluve.

Pôžička do výplaty
Vysoko úročená rýchla pôžička, poskytovaná špecifickými podnikmi, ktoré prispôsobujú cyklus jej splácania výplatným dňom dlžníka. Túto prax v niektorých štátoch zakazuje zákon.

Pracovný príjem
Je príjem zo zamestnania vrátane provízií.

Predčasné splatenie úveru
Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr, ako bola pôvodne dohodnutá lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasné splatenie úveru.
Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú formu.

Prehľad peňažných tokov
Prehľad príjmov a platieb za dané obdobie, ktorý pomáha pri zostavovaní rozpočtu; známy pod názvom Výkaz príjmov a výdavkov.

Príjem
Peniaze zo zamestnania, podnikania alebo investovania do cenných papierov, výhry a pod. V podnikaní je to suma peňazí, ktoré podnikateľ získava z predaja svojich výrobkov, tovarov alebo služieb. Ide o prírastok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov (napr. šeky, peňažné poukážky).

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Príjem z úrokov
Peniaze, ktoré získava veriteľ od finančných inštitúcií, štátu, podnikov alebo iných subjektov za používanie jeho peňazí.

Prospekt cenného papiera
Dokument, ktorý poskytuje podrobné informácie o podielových fondoch, akciách, dlhopisoch a iných investíciách, ponúkaných na predaj. Musí byť zverejnený prostredníctvom médií a internetu, pred začatím obchodovania.