Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Slovník finančnej gramotnosti

A

ATM (Bankomat)
Zariadenie umožňujúce platobnou kartou vyberať hotovosť. V niektorých bankomatoch je možné vkladať hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napr. dobíjanie kreditu k predplateným kartám, mobilného telefónu).

Akcia
Cenný papier, s ktorým sú spojené práva majiteľa (akcionára) ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Patrí do kategórie dlhodobých cenných papierov a vyjadruje podiel majiteľa na majetku spoločnosti.

Akontácia
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Aktuálny zostatok
Informatívny údaj, ktorý zobrazuje objem peňazí na účte v určitom konkrétnom čase, ktorý nezahŕňa sumu povoleného prečerpania. Tiež od neho nie je odpočítaný minimálny zostatok na účte a neodpočítava ani zablokované čiastky (čiastky, ktoré sú zablokované napríklad z dôvodu budúcej platby, keď sa chce dodávateľ zabezpečiť, že mu zaplatíme.). Aktuálny zostatok nezahŕňa ani položky, ktoré sú zaúčtované dopredu s dátumom, ktorý je väčší ako aktuálny deň, ku ktorému je aktuálny zostatok zobrazený. Aktuálny zostatok teda nezohľadňuje kontokorentný rámec, minimálny zostatok na účte, zablokované prostriedky a tiež čiastky zaúčtované dopredu.

Americká hypotéka
Úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý na rozdiel od hypotekárneho úveru je možné použiť na akýkoľvek účel, a oproti spotrebným úverom má nižšiu úrokovú sadzbu.

Anuita, anuitné platby, anuitné splátky
Sú rovnakými splátkami, platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby splatnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek, a to zo splátky istiny a úroku. Na začiatku úverového vzťahu najväčší podiel splátky tvorí úrok, na konci naopak istina.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

B

Banka
Finančná inštitúcia, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery. Okrem toho vykonáva ďalšie činnosti. Na výkon všetkých týchto činností má Národnou bankou Slovenska udelené bankové povolenie.

Bankomat (ATM - Automatic Teller Machine)
Zariadenie umožňujúce platobnou kartou vyberať hotovosť. V niektorých bankomatoch je možné vkladať hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napr. dobíjanie kreditu k predplateným kartám, mobilného telefónu).

Bankový ombudsman
Je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú pre klienta bezplatné.

Bankový prevod
Forma bezhotovostného platobného styku, ktorý uskutoční banka na základe príkazu osoby oprávnenej nakladať s účtom. Osoba, oprávnená nakladať s účtom, môže vykonať bankový prevod prevodným príkazom na úhradu alebo na inkaso, prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku. Druhy príkazov sú: jednorazový príkaz na úhradu, hromadný príkaz na úhradu alebo inkaso, trvalý príkaz na úhradu alebo inkaso.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.Bankové riziko
Riziko, ktoré banka podstupuje pri poskytovaní svojich produktov.

Bankové tajomstvo
Bankám je zakázané poskytovanie informácii o svojich klientoch tretím osobám.

Bankrot
Neschopnosť dlžníka splácať záväzky, úpadok. Je to aj spôsob ochrany dlžníka pred veriteľmi pri neschopnosti splácať záväzky.

Bezúročné obdobie
Obdobie, počas ktorého klient neplatí banke úroky z čerpaného úveru kreditnou kartou. Obvykle je toto obdobie stanovené na 30 až 50 dní.

Bežný účet
Bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie. Základnými operáciami sú výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami sú trvalé príkazy a inkasá. Za vedenie bežného účtu si obyčajne banka účtuje poplatok.

BIC (Bank identification code)
Medzinárodný bankový identifikačný kód (z ang. Bank Identification Code), ktorý má 8 alebo 11 znakov a používa sa na identifikáciu finančnej inštitúcie vo finančných transakciách, napr. aj pri platbách zo zahraničia. Môže byť uvádzaný aj ako swiftový kód.

BPIN
Bezpečnostný prvok pri mobil bankingu.

Bohatstvo
Pojem bohatstva je historicky a miestne relatívnou kategóriou, môže to byť stav spoločensky nadpriemerného uspokojovania potrieb alebo súhrn hmotných a nehmotných statkov, v ktorých je nahromadená zhmotnená ľudská práca.

Bonita
Schopnosť klienta splácať úver.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Bonus
Nárok poisteného na zľavu z poistného, v dôsledku bezškodového priebehu poistenia.

C

CM
Cudzia mena, s ktorou sa stretnete pri zmenárenských operáciách (USD, AUD, HUF), ale aj v súvislosti s účtami vedenými v inej mene ako EUR (CZK, USD, GBP, CHF).

Cash advance
Doplnková služba k platobným kartám, ktorá slúži na výber hotovosti v domácej alebo tiež cudzej mene. Umožňuje vybrať hotovosť prostredníctvom platobnej karty, na pobočke banky alebo v zmenárni.

Cash back
Spôsob získania hotovosti prostredníctvom platobnej karty pomocou platobného terminálu (POS – pozri pojem Platobný terminál). Na výber hotovosti kartou sa väčšinou používa bankomat. Klient si však v niektorých krajinách môže vybrať hotovosť v obmedzenej výške u obchodníka, najčastejšie vo veľkých obchodných reťazcoch, ktoré prevádzkujú platobný terminál.

Cenník, sadzobník poplatkov
Zoznam ponúkaných produktov a služieb, obsahujúci ich podrobný popis a cenu za každú položku uvedenú v cenníku.

Cenný papier
Peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie alebo majetkový nárok vlastníka cenného papiera voči emitentovi, t. j. tomu, kto cenný papier emitoval (vydal). Na druhej strane predstavuje dlh alebo majetkovú povinnosť emitenta cenného papiera voči vlastníkovi cenného papiera. Môže mať podobu listiny (listinný cenný papier) alebo zápisu na účte (zaknihovaný, t. j. dematerializovaný cenný papier).

Cestovný šek
Platobný prostriedok, ktorý sa používa v turizme. Vystavuje ho banka na cudziu banku.

Č

Číslo bankového účtu
Jedinečná kombinácia písmen, číslic a symbolov, určená na identifikáciu bankového účtu. Skladá sa z troch častí: predčíslie účtu (maximálne 6-miestne číslo), základné číslo účtu (maximálne 10-miestne číslo), identifikačného kódu banky (presne 4-miestne číslo). Predčíslie nemusí byť súčasťou čísla bankového účtu.

Čistá mzda (netto)
Dostaneme, ak od hrubej mzdy odpočítame poistné na zdravotné a sociálne poistenie, prípadne dôchodkové sporenie.

Čistý majetok
Meradlo finančného stavu osoby v danom čase, zodpovedajúce tomu, čo osoba vlastní (majetok), mínus to, čo osoba dlhuje (záväzky).

CH

Charge karta
Druh úverového produktu naviazaného na platobnú kartu. Držiteľ takejto karty vykonáva, podobne ako pri kreditnej karte, počas daného obdobia, zvyčajne 1 mesiaca, transakcie maximálne do výšky schváleného úverového limitu. Na konci obdobia však musí na rozdiel od kreditnej karty uhradiť celý dlh, a nemá možnosť splatiť dlh splátkami v neskorších obdobiach.

Chudoba, hmotná núdza
V SR chudoba nie je legislatívne definovaným pojmom. Za jeho synonymum možno považovať pojem hmotná núdza. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum, ustanovené osobitným predpisom (zákon o životnom minime) a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. S chudobou súvisia aj všeobecné pojmy: sociálne minimum a existenčné minimum, ktoré nie sú oficiálne zadefinované a ani legislatívne upravené.

D

Daň
Je (v slovenskom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti. Dane delíme na priame, nepriame a clá.

Darcovstvo
Poskytnutie daru. Dar je súhrn hmotných i nehmotných statkov, ktoré darca dáva a obdarovaný prijíma, a to formou peňažných darov alebo nefinančnou formou vo forme materiálneho daru alebo služby. Proces darovania upravuje darovacia zmluva, pričom darca nevyžaduje od obdarovaného žiadne priame protiplnenie.

Debetná karta
Karta umožňujúca okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Môže byť vydaná len k bežnému účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze. Maximálny výber je do výšky disponibilného zostatku.

Deficit
Prevaha výdavkov nad príjmami, nazývaný taktiež i schodok.

Dedič
Osoba, ktorá nadobúda majetok smrťou poručiteľa na základe zákona alebo závetu, alebo z oboch týchto dôvodov.

Devíza
Je pohľadávka, znejúca na cudziu menu, v bezhotovostnej podobe. Ide napríklad o peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sú uložené na účet v banke.

Devízový kurz
Je výmenný pomer dvoch mien v prípade bezhotovostných operácií (napr. pri platbe kartou v zahraničí sa prevod na domácu menu ─ euro prepočítava devízovým kurzom).

Devízový účet
Je bežný účet vedený v cudzej mene. Účet vedený v cudzej mene má obvykle aj iné úročenie.

Disponent
Osoba, ktorú oprávnil majiteľ účtu v podpisovom vzore na disponovanie s účtom, v rozsahu podľa podpisového vzoru.

Disponibilný zostatok
Suma peňazí na bežnom účte, ktorou môže klient disponovať, teda ktorú môže použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte ─ povolený debet.

Diverzifikácia
Stratégia zameraná na rozloženie (rozptýlenie) rizika výberom širokého portfólia investícií.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.


Dividenda
Podiel majiteľa akcií na čistom zisku spoločnosti.

Dlh
Je povinnosť dlžníka niečo plniť veriteľovi, druhému účastníkovi záväzkového právneho vzťahu. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť, a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.

Dlhodobý úver
Účelová pôžička splatná spolu s úrokom a všetkými ostatnými príslušnými poplatkami k špecifickému dátumu, spravidla o viac ako 5 rokov, napr. hypotekárny úver.

Dlhová pasca
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Dlhopis
Cenný papier vydávaný dlžníkom (emitentom), ktorým môže byť štát, banka, podnik, mesto, alebo aj fyzická osoba. Dlžník (emitent) je zapísaný v obchodnom registri, a zaväzuje sa vyplatiť požičané peniaze podľa vopred stanovených pravidiel, vo vopred stanovenom čase, a navyše vyplatiť aj úrok, nazývaný i obligácia (napr. komunálne obligácie, zamestnanecké obligácie).

Dlžník
Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť, a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.

E

Elektronický prevod prostriedkov
Prevod peňazí z jedného účtu na iný bez fyzického prenesenia hotovosti, zrealizovaný cez internet banking.

Embosovaná platobná karta
Karta, ktorá má na prednej strane vystupujúce (reliéfne) písmo s identifikačnými údajmi majiteľa účtu, ako sú meno držiteľa, číslo karty a dátum platnosti karty. Kartou je možné platiť u obchodníkov v zariadeniach (tzv. imprinter), ktoré nie sú on-line spojené so zúčtovacím centrom ako platobný terminál (pozri POS).

Etika
Súbor morálnych zásad alebo presvedčení, ktorým jednotlivec podriaďuje svoje konanie.

Etický kódex finančných inštitúcií
Súbor pravidiel, slúžiacich na ochranu klientov finančných inštitúcií, ktoré sa zaviazali tieto pravidlá dodržiavať.

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa
Súbor pravidiel na ochranu klienta bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie. Kódex okrem iného zavádza aj inštitút bankového ombudsmana, ktorý rieši prípadné spory medzi klientom a bankou.

EURIBOR
Medzibanková referenčná sadzba v rámci európskej ekonomickej a menovej únie, ktorá bola zavedená v roku 1999, za ktorú sú eurotermínové vklady ponúkané jednou bankou inej banke na medzibankovom trhu. Na výpočet a zverejňovanie Euriboru bola zvolená spoločnosť Reuters.

Existenčné minimum, životné minimum
Úroveň zabezpečujúca najnutnejšie základné životné podmienky. Podľa Čl. 39 Ústavy SR má každý občan právo na zabezpečenie základných životných podmienok, a to jedno teplé jedlo denne, ošatenie a prístrešie.

F

Finančná gramotnosť
Schopnosť používať poznatky a zručnosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov, s cieľom zaistiť si celoživotné finančné zabezpečenie.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Finančné ciele
Výsledky snaženia jedinca, prostredníctvom ktorých dosiahne žiadané ekonomické uspokojenie.

Finančný agent
Osoba, ktorá ponúka finančné produkty v prospech jednej alebo viacerých finančných inštitúcií. Finančný agent musí byť zapísaný v registri, ktorý vedie Národná banka Slovenska.

Finančná nezávislosť
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Finančný plán
Dokument, identifikujúci finančné ciele a potreby jednotlivca, očakávané budúce príjmy, úspory, investície, poistenie a činnosti zamerané na zvládanie dlhov; v typickom prípade obsahuje aj prehľad o čistom majetku fyzickej alebo právnickej osoby.

Finančné plánovanie
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Finančný poradca
Osoba, poskytujúca konzultačnú a poradenskú činnosť na základe nestrannej analýzy širšieho počtu produktov, dostupných na finančnom trhu. Finančný poradca musí mať na vykonávanie činnosti povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.

Finančná rezerva
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Finančný trh
Systém trhových vzťahov, finančných inštitúcií, nástrojov a operácií, ktoré sprostredkúvajú pohyb dočasne voľných peňažných prostriedkov medzi jeho účastníkmi (veriteľmi a dlžníkmi).

Firemná filantropia
Moderná forma darcovstva, je súčasťou širšieho konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem, ktoré realizujú nielen svoje obchodné ciele, ale majú stanovené aj sociálne ciele, a hľadajú spôsob, ako časť svojho zisku venovať späť komunite. A to formou peňažných darov alebo nefinančnou formou vo forme materiálneho daru alebo služby.

Fixná úroková sadzba
Je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou. Fixná úroková miera sa najčastejšie používa pri hypotékach. Doba fixácie býva zvyčajne od 1 do 10 rokov.

Fond ochrany vkladov
Je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností, súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, a to sú najmä: sústreďovanie finančných príspevkov od bánk a pobočiek zahraničných bánk do Fondu ochrany vkladov, a nakladanie s týmito finančnými príspevkami, a poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov a všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady.
Účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, podľa zákona o ochrane vkladov, sú banky a pobočky zahraničných bánk na celom jej území. Od 1. novembra 2008 sa poskytuje jednému vkladateľovi náhrada za nedostupný vklad, chránený podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov v plnej výške, t. z. bez limitu.

G

Garančný fond investícií
Slúži na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok: klientov ─ obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností, vykonávajúcich správu individuálnych portfólií. Na Slovensku sú chránené všetky vklady sporiteľov, nadácií a vybraných podnikov vo výške 100%, obdobne je to aj v prípade Fondu ochrany vkladov.

Grid karta
Bezpečnostný prvok používaný v internet bankingu vo forme plastovej karty s číselnými kódmi.

H

Hodnoty, rebríček hodnôt
Presvedčenie, ovplyvňujúce rozhodnutie jednotlivca o tom, čo je dôležité, uznávané a hodnotné. Toto presvedčenie často ovplyvňuje rozhodnutia jednotlivca.

Hrubá mzda (brutto)
Mzda pred odpočítaním daní, zdravotného a sociálneho poistenia a ďalších povinných a dobrovoľných zrážok.

Hypotéka
Dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Pod hypotékou sa môže rozumieť hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách, alebo iný úver zaručený nehnuteľnosťou. Takýto úver, na rozdiel od hypotekárneho úveru, môže byť poskytnutý aj do výšky 100 % a viac hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátnu podporu.

Hypotekárny úver
Úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov. Je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, financovaný prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou, ktoré poskytuje hypotekárna banka na zákonom stanovené účely. Môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si v prípade hypotekárneho úveru môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.

I

IBAN (International Bank Account Number)
Medzinárodné číslo bankového účtu, používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ. Štruktúru vo všetkých krajinách únie je rovnaká.

Identifikačný kód banky
Identifikačný kód banky je štvormiestne číslo, ktoré je súčasťou štruktúry čísla účtu a umožňuje jednoznačnú identifikáciu banky.

Imprinter
Mechanické zariadenie (predchodca on-line platobných terminálov ─ POS), ktoré umožňuje uskutočniť platbu embosovanými platobnými kartami. Obchodník pomocou imprintera skopíruje potrebné údaje karty na vykonanie platby a držiteľ karty údaje autorizuje svojím podpisom. Prostriedky nie sú z účtu klientovi odúčtované okamžite, ale až po doručení dokumentácie (dokladu o predaji) o vykonanej transakcii obchodníkom svojej banke.

Impulzívne kupovanie
Kupovanie tovarov alebo služieb bez predchádzajúceho zváženia potrieb, cieľov alebo dôsledkov.

Indexácia
Spôsob zachovania reálnej hodnoty poistného plnenia, ktorý je dohodnutý v poistnej zmluve, formou zvyšovania poistnej sumy a poistného v dôsledku existujúcej inflácie.

Inflácia
Znehodnotenie peňazí, ktorého najčastejším prejavom je celkové zvýšenie cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike; opakom je menej bežná deflácia. Rast obeživa v miere presahujúcej množstvo tovaru a služieb na trhu.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Inkaso, príkaz na inkaso
Inkaso a príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby, ako sú elektrina, nájomné, plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Na vytvorenie inkasného spôsobu platenia je nevyhnutné, aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal svojej banke písomný súhlas na prevod prostriedkov zo svojho účtu, v prospech účtu príjemcu. Ide teda o druh (prevodného) príkazu, ktorý vykonáva banka na pokyn príjemcu, z účtu klienta.

Investovanie
Činnosť, zameraná na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu, s cieľom jeho zhodnotenia. Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy a nehnuteľnosti, za účelom dosiahnutia zisku po istom čase. S investovaním je spojené riziko straty, preto je potrebné analyzovať a rozložiť riziko (minimalizovať ho), vyhodnotiť výšku možného výnosu (investičná stratégia) a stanoviť trvanie investície (investičný horizont).

Investičný fond
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Investičná stratégia
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Internet banking
Prístup k účtu prostredníctvom prístupu na internet.

Internet banking Plus
Forma internet bankingu s realizovaním vybraných transakcií, ktoré sú podpísané elektronickým podpisom.

Intervencia
Zasahovanie, napríklad štátu alebo banky, do určitého ekonomického subjektu.

Istina
Požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje.

J

Jednoduchý úrok
Úrok, počítaný periodicky výlučne z istiny úveru alebo z istiny investície, bez zahrnutia predchádzajúcich získaných úrokov.

K

Kapitálová strata
Peňažná strata, ktorá vznikne, keď predajná cena majetku klesne pod pôvodnú kúpnu cenu majetku.

Kapitálový výnos
Príjem, ktorý sa dosiahne, keď predajná cena majetku presiahne jeho pôvodnú kúpnu cenu.

Karty s uloženou hodnotou
Predplatené plastové karty, ktoré umožňujú nákup do výšky predplateného limitu. Po jeho vyčerpaní sa karta zničí alebo, ak je "dobíjateľná", je možné jej limit opätovne doplniť z účtu.

Koncesia
Oprávnenie vykonávať určitú činnosť. Vydaná na určený čas konkrétnemu subjektu pri dodržaní stanovených podmienok.

Konsolidácia úverov
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Konštatný symbol
Je štvormiestne identifikačné číslo definované Národnou bankou Slovenska, ktorý je v súčasnosti povinnou súčasťou každého domáceho prevodného príkazu, a vyjadruje charakter platby (prvé tri čísla) a spôsob platenia alebo zúčtovania (štvrté číslo).

Krádež identity
Je vydávanie sa za inú osobu používaním jej mena, čísla kreditnej alebo debetnej karty, čísla sociálneho zabezpečenia alebo iných osobných informácii za účelom spáchania podvodu.

Kreditná karta
Je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver, do bankou schválenej výšky úverového limitu. Kreditná karta umožňuje, podobne ako debetná platobná karta, uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty, klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 až 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku (od 5 do 10 % z vyčerpanej sumy) a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

Krytie
V bankových operáciách dostatok finančných prostriedkov na nákup alebo zaplatenie šeku.

Kurzový lístok
Informácia o pomere hodnoty EUR k CM.

L

Leasing
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Lehota splatnosti úveru
Doba, počas ktorej dlžník spláca úver formou pravidelných splátok. Od lehoty splatnosti je závislá výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje pravidelné splátky, vďaka čomu sa zvyšuje dostupnosť úveru, ale zároveň rastie celková cena úveru.

Likvidita
Schopnosť uhrádzať svoje záväzky. Vlastnosť aktíva/majetku, ktorá umožňuje vymeniť ho za hotovosť bez straty hodnoty.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Loan to value
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

M

Majiteľ účtu
Klient, ktorý s bankou uzatvoril zmluvu o účte.

Majetok
Predstavuje hmotné i nehmotné prostriedky, ktoré vlastní fyzická osoba alebo právnická osoba, a prinášajú jej ekonomický úžitok. Z časového hľadiska môže ísť o dlhodobý majetok alebo krátkodobý majetok.

Manko
Označuje sa aj ako schodok, prípadne nedostatok.

Malus
Postih poisteného, z dôvodu nepriaznivého škodového priebehu poistenia. Malus sa zvyčajne uskutočňuje formou prirážky na poistnom od poistného obdobia, nasledujúceho po vzniku poistnej udalosti.

Medziúver
Je špecifický úverový produkt, poskytovaný len stavebnými sporiteľňami, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy, uvedenej v zmluve o stavebnom sporení.

Menový kurz
Výmenný pomer menových jednotiek v medzinárodnom platobnom styku, cena danej menovej jednotky vyjadrená v cudzích menových jednotkách.

Miera výnosnosti
Ročné výnosy investície, vyjadrené v percentách investovanej sumy; tiež známe ako vynos. Príklad: ročná dividenda vo výške 5 eur vydelená cenou akcie 34 eur = 0,147; čo predstavuje mieru výnosnosti 14,7%.

Mimoriadna splatnosť úveru
Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný banke splatiť úver, v termíne stanovenom bankou, v celej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach. Najčastejším dôvodom na mimoriadnu splatnosť úveru je meškanie so splátkami úveru, použitie úveru na iný účel, ako bol v zmluve stanovený, a poskytnutie nepravdivých údajov banke.

Minimálny zostatok
Suma stanovená bankou, pod ktorú nesmie klesnúť zostatok na účte klienta.

Mzda
Cena práce, obvykle počítaná podľa mzdovej tarify alebo mzdovej sadzby. Vypláca sa v dohodnutých termínoch, spravidla mesačne.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

N

Nadlimitná operácia
Finančná operácia, ktorá presahuje bankou určenú hranicu.

Náhrada škody
Odškodnenie za určitú utrpenú ujmu. Poskytuje sa v peniazoch, alebo ako vecné plnenie.

Nájomná zmluva
Zmluva, ktorou prenajímateľ prenecháva za nájomné nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval, alebo z nej bral aj úžitky.

Náklady obetovanej príležtosti
Hodnota možných alternatív, ktorých sa osoba vzdá pri výbere jednej na úkor inej, tiež nazývaná alternatívne náklady.

Nákup na splátky
Plán zakúpenia výrobku s malou alebo nulovou akontáciou, jeho prenajatím až do doby vyplatenia poslednej splátky. V momente vyplatenia poslednej splátky celá vyplatená suma prevyšuje kúpnu cenu výrobku.

Neembosovaná platobná karta
Karta, na ktorej sú údaje vyznačené nehmatateľným, plochým písmom. Kartu klient môže použiť len v elektronickom prostredí (bankomat, platobný terminál). Transakcie touto kartou potvrdzujeme Pin kódom.

Neplnenie
Nesplnenie finančných záväzkov, alebo porušenie zmluvy.

Nepovolené prečerpanie
Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na bežnom účte a s bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru (povolené prečerpanie "povolený debet"), nastane nepovolené prečerpanie. Klient z prečerpanej sumy platí výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania alebo kreditnej karty.

Neživotné poistenie
Samostatný druh poistenia, ktorý zahŕňa poistenie úrazu, poistenie choroby, hnuteľných a nehnuteľných vecí proti rôznym rizikám, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe, poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát, poistenie právnej ochrany, asistenčné služby a pod.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Nominálna úroková miera
Je bežná úroková miera, uvedená v zmluve alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

Núdzový fond
Peniaze, vyčlenené na neočakávané výdavky alebo na živobytie, v prípade straty zamestnania.

O

Obchodné podmienky, všeobecné obchodné podmienky
Dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a poskytovateľom finančnej služby a je spravidla súčasťou zmluvy o finančných službách. Súčasťou obchodných podmienok sú napríklad: definície pojmov, spôsob zriadenia, vedenia, zrušenia bežného účtu, spôsob vykonávania platobného styku, spôsob spoplatňovania poskytovaných služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne.

Obchodný plán
Pomáha zamerať sa na svoje obchodné ciele, analyzuje ich, vyjasňuje si štruktúru a aktivity manažmentu na vymedzený časový úsek dopredu. Vytvára kritériá, meradlo úspechu, či neúspechu. Je to ideálny dokument na potvrdenie serióznosti spoločnosti a je podmienkou strednodobého až dlhodobého plánovania.

Obligácia
(pozri pojem Dlhopis)

Odňatie, zabavenie veci
Zabavenie zábezpeky, často bez predchádzajúceho oznámenia, v prípade, že dlžník prestane splácať pôžičku.

Oprávnený držiteľ PK
Osoba, na ktorej meno je vydaná platobná karta.

Osobný dôchodkový účet
Je samostatným účtom sporiteľa, ktorý si sporí prostriedky v systéme starobného dôchodkového sporenia, v tzv. II. pilieri. Na tomto účte sa akumulujú nasporené finančné prostriedky v podobe tzv. dôchodkových jednotiek. Výška nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte závisí jednak od množstva odvedených finančných prostriedkov na tento účet, ako i od úspešnosti investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

P

p. a. (Per annum)
Je skratka používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená "za rok". Napr. pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 5 % z vložených peňazí.

PIN (Personal Identification Number)
Osobné Identifikačné Číslo (Personal Identification Number). Ide o bezpečnostný číselný kód, ktorý slúži ako ochranný prvok pri použití platobnej karty, najčastejšie v bankomatoch a u obchodníkov s on-line platobným terminálom. PIN je využívaný na overenie totožnosti držiteľa platobnej karty.

Peňažný trh
Trh, na ktorom sa stretávajú banky a iné finančné inštitúcie, aby si navzájom predávali krátkodobé finančné nástroje. Napríklad certifikáty o vkladoch.

Pevná úroková sadzba (fixácia)
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Platba inkasom
Automatické uhrádzanie pravidelných platieb, na základe písomného súhlasu klienta.

Platnosť PK
Lehota, doba funkčnosti karty, ktorá je spravidla vyznačená priamo na samotnej karte v tvare MM/RR (09/10 - karta platí do konca septembra 2010). Dĺžka platnosti platobnej karty závisí od jej druhu.

Plán príjmov a výdavkov
Je to iný výraz pre rozpočet.

Platobná karta
Umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo na pobočke banky) a vykonať platby za tovar a služby (pomocou platobného terminálu alebo imprintera).
Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná platobná karta, ktorá je naviazaná na bežný účet a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu.
Ďalším druhom je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá úver z banky.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Platobná metóda
Spôsob vyrovnania finančného záväzku – hotovosťou, bezhotovostne (platobným príkazom), poštovým peňažným poukazom (šekom), kreditnou kartou, debetnou kartou, čipovou kartou alebo kartou s predplatenou hodnotou a iné.

Platobný príkaz
Pokyn klienta, adresovaný banke na uskutočnenie bankového prevodu (pripísania alebo odpísania peňažných prostriedkov). Rozlišujeme príkaz na úhradu a inkaso. Klient môže vykonať bankový prevod niekoľkými spôsobmi: jednorazovým prevodným príkazom na úhradu, trvalým prevodným príkazom na úhradu,
hromadným prevodným príkazom na úhradu, jednorazovým príkazom na inkaso (inkasom), trvalým príkazom na inkaso, prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku. Platobný príkaz môže byť podaný v papierovej podobe na pobočke banky alebo elektronicky – napr. cez internetbanking.

Platobný terminál (POS - Point of Sale)
Elektronické zariadenie v obchodoch, ktoré umožňuje klientovi platiť za tovar a služby bezhotovostne, pomocou platobnej karty. Softvér platobných terminálov je schopný sledovať tržby, zásoby a informácie o zákazníkoch.

Podielový fond
Spoločný majetok podielnikov, zhromaždený a spravovaný správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje tento majetok. Správca fondu investuje do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, akými sú napr. akcie, dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu. Podielový fond je založený na účely zhodnotenia majetku podielnikov formou investovania na finančných trhoch. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.

Podnikateľ
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku, na základe oprávnenia alebo zo zákona. Podniká na vlastný účet, hospodári s majetkom a nesie podnikateľské riziko.

Podvod
Úmyselné konanie, ktorým niekto uvedie inú osobu do omylu alebo využije jej omyl na obohatenie seba alebo niekoho iného.

Podnikateľská úverová linka
Automatická služba pre klientov so zriadeným flexibiznis účtom. Klient môže čerpať úver bez potreby predloženia potvrdenia o príjme. Klient je o PÚL informovaný aj vo výpisoch.

Podnikateľské prostredie
Prostredie, ktoré obklopuje podnikateľský subjekt, napríklad konkurencia, inštitúcie vydávajúce normy, ...

Poistenie domácnosti
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Poistenie súkromné
Je organizované ako dobrovoľné (nepovinné), pričom sa v ňom okrem princípu solidarity výrazne uplatňuje aj princíp individuálnosti. Vykonávajú ho komerčné inštitúcie na ziskovom princípe.
Výšku poistenia, výšku poistného plnenia a ďalšie dôležité podmienky tohto poistenia určuje poistná zmluva.

Poistenie verejné
Ide o povinné poistenie, kde okruh poistencov a aj výšku poistného upravuje zákon. Hlavnými druhmi verejného poistenia sú sociálne poistenie, realizované Sociálnou poisťovňou a Zdravotné poistenie, realizované zdravotnými poisťovňami. Verejné poistenie je organizované ako povinné poistenie na princípe solidarity.

Poistenie zodpovednosti
Poistenie, pri ktorom má poistený právo, aby poisťovňa za neho zaplatila škodu, ktorú on spôsobil niekomu inému (napr. pri vytopení susedov).

Poistený
Osoba, uvedená v poistnej zmluve, ktorej vyplýva z poistenia právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť, a to bez ohľadu na to, či poistenie dohodla sama alebo prostredníctvom inej osoby (poistník).

Poistka
Je písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy.

Poistná doba
Doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté.

Poistná suma
Horný limit finančnej náhrady, ktorú poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti, ak sa splnia podmienky, dohodnuté v poistnej zmluve.

Poistná udalosť
Udalosť, ktorá je bližšie určená v poistnej zmluve a na základe ktorej vzniká právo na vyplatenie poistného plnenia; napr. pri havárii autobusu (škodová udalosť) utrpí škodu päť ľudí (päť poistných udalostí).

Poistná zmluva
Zmluva, ktorou sa poisťovateľ zaväzuje poistenému poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť, v zmluve bližšie určená. Osoba, ktorá s poisťovateľom zmluvu uzatvorila (poistník) sa zaväzuje vyplatiť poisťovateľovi dohodnuté poistné.

Poistné
Cena za poistenie. Môže byť platené jednorazovo, za celú dobu poistenia (jednorazové poistné) alebo v dohodnutých časových obdobiach, napr. mesačne, štvrťročne, polročne, ročne (bežné poistné).

Poistné obdobie
Časové obdobie, dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné (tzv. bežné poistné).

Poistné plnenie
Plnenie, ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť, ak nastala poistná udalosť. Poisťovateľ ho poskytne v súlade s obsahom poistnej zmluvy.

Poistník
Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné za poistnú ochranu a má práva stanovené v poistnej zmluve. Má aj právo zmluvu vypovedať.

Poisťovateľ
Právnická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, v súlade s platnou legislatívou.

Porovnávacie nakupovanie
Proces získavania informácií o produktoch a službách, s cieľom nájsť najvyššiu kvalitu alebo vlastnosti, za najpriaznivejšiu cenu.

Portfólio
Súbor cenných papierov ─ akcií, dlhopisov, podielových listov a nehnuteľností, ktoré investor vlastní.

POS (pozri pojem Platobný terminál)

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver)
Úverový produkt, ktorý banka môže poskytnúť klientovi spolu s bežným účtom. Banka klientovi umožňuje ísť do "mínusu". Ide v podstate o predschválený úver, ktorého veľkosť sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou uvedené a dohodnuté v zmluve.

Pôžička do výplaty
Vysoko úročená rýchla pôžička, poskytovaná špecifickými podnikmi, ktoré prispôsobujú cyklus jej splácania výplatným dňom dlžníka. Túto prax v niektorých štátoch zakazuje zákon.

Pracovný príjem
Je príjem zo zamestnania vrátane provízií.

Predčasné splatenie úveru
Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr, ako bola pôvodne dohodnutá lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasné splatenie úveru.
Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú formu.

Prehľad peňažných tokov
Prehľad príjmov a platieb za dané obdobie, ktorý pomáha pri zostavovaní rozpočtu; známy pod názvom Výkaz príjmov a výdavkov.

Príjem
Peniaze zo zamestnania, podnikania alebo investovania do cenných papierov, výhry a pod. V podnikaní je to suma peňazí, ktoré podnikateľ získava z predaja svojich výrobkov, tovarov alebo služieb. Ide o prírastok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov (napr. šeky, peňažné poukážky).

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Príjem z úrokov
Peniaze, ktoré získava veriteľ od finančných inštitúcií, štátu, podnikov alebo iných subjektov za používanie jeho peňazí.

Prospekt cenného papiera
Dokument, ktorý poskytuje podrobné informácie o podielových fondoch, akciách, dlhopisoch a iných investíciách, ponúkaných na predaj. Musí byť zverejnený prostredníctvom médií a internetu, pred začatím obchodovania.

R

Reálna úroková miera
Zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Ide o rozdiel medzi nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou. V prípade vkladov je z dlhodobého hľadiska dôležité, aby reálna úroková miera mala kladnú hodnotu. Jej záporná hodnota znamená, že v sledovanom období miera inflácie je vyššia ako ponúkaná nominálna úroková miera.

Reklama
Oznámenie (obvykle platené), informujúce o výrobkoch alebo službách, ktorého cieľom je podporiť ich predaj.

Renta
Pravidelný príjem, plynúci z vlastníctva majetku, ktorý môže byť vo finančnej alebo inej forme.

Revolvingový úver
Automaticky obnovovaný úver. Po uplynutí dohodnutej lehoty pokračuje úverový vzťah s rovnakými podmienkami. Príkladom takéhoto úveru je kreditná karta.

Rezident
Klient, ktorý je platcom daní v SR. Fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR. Právnická osoba, ktorá má sídlo v SR, alebo organizačná zložka cudzozemca v SR.

Riadenie rizík
Proces výpočtu rizika a vytvorenia spôsobov na jeho minimalizáciu alebo na zvládnutie straty, napr. zakúpením poistenia alebo diverzifikáciou (rozložením) investícií.

Riziko
Miera pravdepodobnosti straty alebo neistoty návratnosti investície.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)
RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom (napr. spotrebiteľským) alebo pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek v predzmluvnej fáze. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou tá, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a dobe, na ktorú je poskytnutý).

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Rodinný rozpočet
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Rozhodovanie systematické
Metóda výberu ďalších krokov, po získaní a vyhodnotení informácií a zvážení nákladov a prínosov rôznych alternatív a ich dôsledkov.

Rozpočet
Plán príjmov a výdavkov na určité obdobie, napr. rodinný rozpočet, rozpočet obce, štátny rozpočet.

Ručiteľ
Osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak dlžník neplatí riadne a včas.

Rýchle pôžičky
Vysoko úročené krátkodobé pôžičky, poskytované špecifickými podnikmi (nebankové subjekty), ktoré prispôsobujú cyklus ich splácania výplatným dňom dlžníka. Túto prax v niektorých štátoch zakazuje zákon.

S

SWIFT
Medzinárodná komunikačná sieť, ktorá slúži na výmenu správ medzi bankami na celom svete.

Sadzobník poplatkov banky
Dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky. Obchodné podmienky a cenník banky sú súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. O cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy. Cenník musí banka zverejňovať na pobočke banky ako i na internete. O zmenách v cenníku musí byť klient informovaný 15 dní pred zmenou. Spôsob informovania je dohodnutý v zmluve alebo v obchodných podmienkach banky. Banka musí o zmenách informovať aj Národnú banku Slovenska, ktorá vybrané ceny zverejňuje na svojej webovej stránke. Počas trvania zmluvného vzťahu banka môže upraviť ceny. Ak klient nesúhlasí, má právo v súlade s obchodnými podmienkami, odstúpiť od zmluvy.

Sankčná úroková sadzba, sankčný úrok
V prípade, ak klient pri úvere porušil podmienky zmluvy (napr. v prípade omeškania splátky), platí v banke sankčný úrok.

Sociálna dávka – dávka v hmotnej núdzi
Je to všeobecný pojem, jeho synonymum a v legislatíve ukotvený pojem, je dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Občanom v hmotnej núdzi sa poskytuje pomoc, a to formou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Môže sa poskytovať v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme. Sociálnou dávkou je aj finančný príspevok štátu pre rodiny s nezaopatrenými deťmi a finančný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Sociálna podpora (rodinné dávky)
Ide o rodinné dávky, financované zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, prostredníctvom ktorých sa štát alebo obec priamo podieľa na riešení niektorých životných situácií (najmä narodenie, výživa a výchova dieťaťa). Nárok na rodinné dávky nie je podmienený platením príspevkov, či príjmovými pomermi oprávnených osôb.

Sociálna pomoc
Predstavuje systém náhradných zdrojov, najčastejšie v situáciách hmotnej núdze najzraniteľnejších skupín obyvateľov. Občan, ktorý je bez príjmu alebo má minimálny príjem, má nárok na pomoc zo strany štátu formu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktoré sú dočasnou náhradou pracovného príjmu. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím má nárok na sociálnu službu alebo kompenzáciu zdravotného postihnutia.

Sociálne minimum, životné minimum
Je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sociálne poistenie
Je to systém poistení (nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančný fond, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond). Jeho úlohou je ochrana obyvateľov v rôznych situáciách (ako napr. materstvo, pracovná neschopnosť), a to najmä pokiaľ ide o následky vo vzťahu k pracovnej sile. Podstata poistného systému vychádza z predchádzajúcej ekonomickej aktivity občanov a ich príjmov. Ide o systém zásluhovosti, ktorý je súčasťou reformy sociálneho poistenia, čo v praxi znamená, že výška poistnej dávky bude adekvátna odvedenej časti (odvodov do poistných fondov) prostriedkov do systému.

Splátka
Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch. Splátka sa skladá z dvoch častí, zo splátky istiny a z úroku. Súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku požičaných prostriedkov a úrokov zaplatených za poskytnutie úveru.

Splátkový kalendár
Je rozpis jednotlivých splátok úveru, uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru obsahuje
termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.

Splátkový predaj
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Spoluúčasť
Dojednanie v poistnej zmluve,ktorrým poisťovňa zníži každé poistné plnenie o vopred dohodnutú sumu, ktorá môže byť určená v peniazoch alebo v percentách. Výška spoluúčasti má vplyv na poistné (čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné).

Sponzoring
Sponzoring je peňažná alebo iná forma podpory, poskytnutá za dohodnutú protislužbu. Sponzoring je teda „príspevok s protiplnením“. Sponzorský príspevok je možné poukázať najčastejšie na základe zmluvy o reklame, kedy príjemca vykáže činnosti smerujúce k naplneniu marketingových cieľov sponzora.

Sporenie
Proces vyčleňovania časti príjmu na pož̧itie v budúcnosti. Úspory sú zdrojom okaž̧itej hotovosti v prípadoch núdze a zároveň sú určené na plnenie krátkodobých cieľov a investovanie.

Sporiaci dlhopis
Dokument, predstavujúci pôžičku na dobu dlhšiu netž 1 rok, ktorá bude splatená spolu
s úrokmi k presne stanovenému dátumu.

Sporiaci účet
Je krátkodobý vkladový produkt, kombinácia terminovaného vkladu a beţného účtu. Na jednej
strane poskytuje vyššie úročenie, podobne ako termínované vklady, na strane druhej peniaze na účte nie sú viazané, podobne ako na bežnom účte.

Spotrebiteľské úvery
Sú špecifické typy úverov v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Spotrebiteľským úverom je každý úver, poskytnutý na viac ako 3 mesiace, v rozpätí od 200 do 20 000 EUR, ktorého účelom nie je zabezpečenie bývania a je splácaný viac ako 4 splátkami. Najčastejšími úvermi, ktoré sa riadia podľa tohto zákona, sú spotrebiteľské úvery od bánk, kreditné karty, lízing, úvery a pôžičky splátkových spoločností.

Spotrebný úver
Úver, poskytnutý domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb, resp. zaobstarania bývania. Na rozdiel, od napr. investičných úverov sa predmet kúpy nestáva zdrojom príjmov na splatenie tohto úveru. Spotrebný úver môže mať podobu kontokorentného úveru (povolené prečerpanie, kreditná karta, splátkový úver) a úverov na bývanie (hypotéka, hypotekárny úver).

Správa o úverovej histórii
Úradný záznam úverovej histórie dlžníka, vrátene takých informácií ako výška a typ využitého úveru, dlžnej sumy, akékoľvek porušenie povinností, vyhlásenie bankrotu alebo daňové pohľadávky.

Správcovská spoločnosť
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Stavebné sporenie
Účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient ukladá na účet v stavebnej sporiteľne prostriedky, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok môže klient v druhej fáze získať stavebný úver.

Stavebný úver
Špecifický typ úveru, poskytovaný stavebnými sporiteľňami, určený najmä na účely zabezpečenia bývania. Samotnému poskytnutiu úveru predchádza fáza sporenia, ktoré je zvýhodnené štátnou prémiou.

Sťažnosť
Vyjadrenie nespokojnosti s výrobkom/službou, často vo forme listu, adresovaného predávajúcemu alebo finančnej inštitúcii, ktorý dokumentuje problémy a uvádza požadované riešenie.

Škodová udalosť
Udalosť, z ktorej vznikla škoda a je dôvodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie. V rámci jednej škodovej udalosti môže vzniknúť niekoľko poistných udalostí. Napr. pri havárii, ktorá predstavuje jednu škodovú udalosť, utrpí škodu päť poistených ľudí, a teda ide o päť poistných udalostí.

T

Technická úroková sadzba
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Termínovaný vklad
Produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze klienta, počas pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva nezmenená.

Tolerančné obdobie
Čas, kedy dlžník môže splatiť dlžnú sumu splatného úveru v plnej výške bez finančných poplatkov alebo splatiť poistnú istinu bez pokuty.

TPS
Tuzemsky platobný príkaz - prevody vykonávané v rámci SR.

Transferová platba
Peniaze, ktoré štát poskytuje občanom z iných dôvodov, ako je bežné zamestnanie alebo výmena za tovar a služby. Príkladom takejto platby sú sociálne dávky, podpora v nezamestnanosti a pod.

Trvalý platobný príkaz
Trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidelných (obvykle mesačných) úhradách, pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu, pri vytvorení trvalého platobného príkazu, stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumy, čas platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania a dátum splatnosti.

U

Účastník súkromného poistenia
Zmluvné strany, t. j. poisťovateľ a poistník a ďalej poistený (osoba, ktorá je uvedená v poistnej zmluve, a ktorá má právo na poistné plnenie) a každá ďalšia osoba, ktorej zo súkromného poistenia vzniklo právo alebo povinnosť (napr. poškodený, ktorému vzniklo právo na poistné plnenie).

Úrok
Cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke. Je to tiež suma, ktorú finančné inštitúcie, štát alebo korporácie platia za používanie peňazí investora.

Úroková sadzba
Cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná ako pomer úroku a vkladu.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Úrok z omeškania
Suma, ktorú musí dlžník uhradiť banke v prípade omeškania splátky úveru. Spôsob výpočtu a výška úrokovej sadzby je stanovená v zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach.

Úschova účtovných dokladov
Proces udržiavania riadnych účtovných záznamov finančných záležitostí osoby, vrátane získaných príjmov, uhradených daní, výdavkov na domácnosť, pôžičiek, poistení a právnych dokumentov.

Úver
Produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie, určenú sumu peňazí a klient sa zaväzuje poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Úverový limit
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Úverová poradenská služba
Organizácia, poskytujúca poradenstvo v oblasti zvládania dlhov a nakladania s peniazmi a poradenstvo ľuďom s problémami pri zadlžení sa.

Úverové skóre
Štatistická miera bonity žiadateľa o úver, ktorá predstavuje pravdepodobnosť splatenia úveru.

Úverový register
Úverový register spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, podaných žiadostiach o úver klientov v bankách. Každý klient má pravo dozvedieť sa, aké informácie o ňom úverový register vedie. Tieto informácie bývajú spoplatnené. Informácie z úverového registra výrazné znižujú náklady, spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver.

Úveru schopný, bonitný
Predpoklad, že konkrétny dlžník má dostatočný majetok, aktíva a/alebo inklináciu splácať pôžičku.

Úžerník
Osoba, ktorá požičiava peniaze za neprimerané úroky.

V

VOP
Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú právne vzťahy medzi klientmi a bankou.

Value at risk
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Valuta
Valuta je cudzia mena v hotovostnej podobe. Valutový kurz je výmenný pomer dvoch mien, v prípade hotovostných operácií, napr. pri zámene peňažných prostriedkov v banke alebo zmenárni.

Variabilná úroková sadzba
Úroková sadzba pri úveroch, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa variabilná úroková sadzba prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a sadzbám, za ktoré si banky požičiavajú medzi sebou (EURIBOR).

Variabilný symbol
Je maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, sumou, menou a dátumom splatnosti, súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.

Veriteľ
Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla klientovi/dlžníkovi na stanovenú dobu peňažné prostriedky.

Vinkulácia
Je blokácia peňazí na účte klienta, v prospech banky alebo iného subjektu.

Vklad
Vkladom sú peniaze, vložené na účet klienta.

Vkladná knižka
Základný vkladový produkt bánk. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad). Vkladná knižka môže byť vedená v domácej aj v zahraničnej mene.

Vlastné imanie
Dlhodobý vlastný zdroj krytia majetku, ktorého najdôležitejšou súčasťou je základné imanie. Základné imanie je všetko to, čo do podniku (firmy) vložili zakladatelia.

Výdavky
V domácnosti sú to platby za tovary a služby vrátane stálych výdavkov a premenných nákladov. V podnikaní ide o úbytok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov, ktoré súvisia s nákupom dlhodobého a krátkodobého majetku a služieb, potrebných na podnikateľskú činnosť.

Výkaz hotovostných tokov
Prehľad príjmov a platieb za dané obdobie; pomáha pri zostavovaní rozpočtu; tiež známy pod názvom Výkaz príjmov a výdavkov.

Výluky z poistenia
Udalosti, riziká alebo predmety, na ktoré sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Sú dôležitou súčasťou poistných podmienok.

Výpovedná lehota
Výpovedná lehota pri vkladoch je doba, počas ktorej vkladateľ nemôže disponovať s peniazmi bez toho, aby stratil časť úroku alebo zaplatil poplatok za predčasný vyber.

Z

ZPS
Zahraničný platobný styk – prevody do/zo zahraničia.

Zabezpečenie úveru
Zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľný majetok (auto) alebo ručiteľom, ak bonita klienta nie je postačujúca, alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov), banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením.

Zábezpeka
Majetok, ktorý sa dlžník zaviazal odovzdať veriteľovi v prípade nesplácania.

Základná úroková sadzba
Sadzba, ktorú Európska centrálna banka stanovuje a zverejňuje pre hlavné refinančné obchody, vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov.

Záložňa
Právnická osoba alebo fyzická osoba, podnikateľ poskytujúci rýchle vysoko úročené pôžičky, zabezpečené osobným majetkom, napr. zlato, šperky, ...

Zamestnanecký benefit
Kompenzácia alebo odmena, ktorú zamestnanec dostane okrem mzdy.

Záruka
Písomná záruka, vystavená výrobcom alebo distribútorom, ktorá uvádza podmienky, za akých je možné výrobok vrátiť, vymeniť alebo dostať zaň vrátené peniaze.

Záväzok
Existujúca povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá sa dá spoľahlivo oceniť a v budúcnosti bude znamenať zníženie (úbytok) peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov.

Závet
Právne záväzné vyjadrenie želaní osoby, tykajúce sa nakladania s jej majetkom, po jej smrti.

Zberateľské predmety
Fyzické objekty, umelecké diela, známky a starožitnosti, ktoré investor kupuje s nádejou, že sa časom zvýši ich hodnota.

Zisk
Kladný rozdiel medzi celkovými výnosmi (príjmami) a celkovými nákladmi (výdavkami) podniku alebo investície.

Zložené úročenie
Je najčastejšia forma úročenia, používaná v bankách. Napr. v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina), ale aj úroky z predchádzajúcich období.

Zmenka
Cenný papier, v ktorom sa písomnou formou zaväzuje vystavovateľ zaplatiť v určitom termíne zmenkou sumu vlastníkovi zmenky. Zmenka musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.

Zmluva
Právne záväzný akt medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami.

Zrážky zo mzdy
Sumy, ktoré zamestnávateľ odpočíta zamestnancovi z čistej mzdy (napr. exekúcia alebo dobrovoľné splátky úverov).

Ž

Živnosť
Sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Je to druh podnikania vykonávaný podľa podmienok uvedených v Živnostenskom zákone.

Životná úroveň
Celková úroveň komfortu jednotlivca, domácnosti, obyvateľstva, meraná množstvom tovarov a služieb, ktoré títo spotrebúvajú.

Životné minimum (pozri pojem Sociálne minimum).

Životné poistenie
Druh poistenia, zahrňujúci poistenie pre prípad smrti, dožitia, poistenie vena, investičné poistenie, kapitálové poistenie.
Delí sa na rezervotvorné, pri ktorom má poistený právo na odkúpnu hodnotu v prípade skoršieho zániku, a na rizikové, pri ktorom sa odkúpna hodnota netvorí.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.