Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Slovník finančnej gramotnosti

D

Daň
Je (v slovenskom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti. Dane delíme na priame, nepriame a clá.

Darcovstvo
Poskytnutie daru. Dar je súhrn hmotných i nehmotných statkov, ktoré darca dáva a obdarovaný prijíma, a to formou peňažných darov alebo nefinančnou formou vo forme materiálneho daru alebo služby. Proces darovania upravuje darovacia zmluva, pričom darca nevyžaduje od obdarovaného žiadne priame protiplnenie.

Debetná karta
Karta umožňujúca okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Môže byť vydaná len k bežnému účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze. Maximálny výber je do výšky disponibilného zostatku.

Deficit
Prevaha výdavkov nad príjmami, nazývaný taktiež i schodok.

Dedič
Osoba, ktorá nadobúda majetok smrťou poručiteľa na základe zákona alebo závetu, alebo z oboch týchto dôvodov.

Devíza
Je pohľadávka, znejúca na cudziu menu, v bezhotovostnej podobe. Ide napríklad o peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sú uložené na účet v banke.

Devízový kurz
Je výmenný pomer dvoch mien v prípade bezhotovostných operácií (napr. pri platbe kartou v zahraničí sa prevod na domácu menu ─ euro prepočítava devízovým kurzom).

Devízový účet
Je bežný účet vedený v cudzej mene. Účet vedený v cudzej mene má obvykle aj iné úročenie.

Disponent
Osoba, ktorú oprávnil majiteľ účtu v podpisovom vzore na disponovanie s účtom, v rozsahu podľa podpisového vzoru.

Disponibilný zostatok
Suma peňazí na bežnom účte, ktorou môže klient disponovať, teda ktorú môže použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte ─ povolený debet.

Diverzifikácia
Stratégia zameraná na rozloženie (rozptýlenie) rizika výberom širokého portfólia investícií.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.


Dividenda
Podiel majiteľa akcií na čistom zisku spoločnosti.

Dlh
Je povinnosť dlžníka niečo plniť veriteľovi, druhému účastníkovi záväzkového právneho vzťahu. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť, a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.

Dlhodobý úver
Účelová pôžička splatná spolu s úrokom a všetkými ostatnými príslušnými poplatkami k špecifickému dátumu, spravidla o viac ako 5 rokov, napr. hypotekárny úver.

Dlhová pasca
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Dlhopis
Cenný papier vydávaný dlžníkom (emitentom), ktorým môže byť štát, banka, podnik, mesto, alebo aj fyzická osoba. Dlžník (emitent) je zapísaný v obchodnom registri, a zaväzuje sa vyplatiť požičané peniaze podľa vopred stanovených pravidiel, vo vopred stanovenom čase, a navyše vyplatiť aj úrok, nazývaný i obligácia (napr. komunálne obligácie, zamestnanecké obligácie).

Dlžník
Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť, a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.