Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Slovník finančnej gramotnosti

M

Majiteľ účtu
Klient, ktorý s bankou uzatvoril zmluvu o účte.

Majetok
Predstavuje hmotné i nehmotné prostriedky, ktoré vlastní fyzická osoba alebo právnická osoba, a prinášajú jej ekonomický úžitok. Z časového hľadiska môže ísť o dlhodobý majetok alebo krátkodobý majetok.

Manko
Označuje sa aj ako schodok, prípadne nedostatok.

Malus
Postih poisteného, z dôvodu nepriaznivého škodového priebehu poistenia. Malus sa zvyčajne uskutočňuje formou prirážky na poistnom od poistného obdobia, nasledujúceho po vzniku poistnej udalosti.

Medziúver
Je špecifický úverový produkt, poskytovaný len stavebnými sporiteľňami, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy, uvedenej v zmluve o stavebnom sporení.

Menový kurz
Výmenný pomer menových jednotiek v medzinárodnom platobnom styku, cena danej menovej jednotky vyjadrená v cudzích menových jednotkách.

Miera výnosnosti
Ročné výnosy investície, vyjadrené v percentách investovanej sumy; tiež známe ako vynos. Príklad: ročná dividenda vo výške 5 eur vydelená cenou akcie 34 eur = 0,147; čo predstavuje mieru výnosnosti 14,7%.

Mimoriadna splatnosť úveru
Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný banke splatiť úver, v termíne stanovenom bankou, v celej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach. Najčastejším dôvodom na mimoriadnu splatnosť úveru je meškanie so splátkami úveru, použitie úveru na iný účel, ako bol v zmluve stanovený, a poskytnutie nepravdivých údajov banke.

Minimálny zostatok
Suma stanovená bankou, pod ktorú nesmie klesnúť zostatok na účte klienta.

Mzda
Cena práce, obvykle počítaná podľa mzdovej tarify alebo mzdovej sadzby. Vypláca sa v dohodnutých termínoch, spravidla mesačne.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.