Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Slovník finančnej gramotnosti

F

Finančná gramotnosť
Schopnosť používať poznatky a zručnosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov, s cieľom zaistiť si celoživotné finančné zabezpečenie.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Finančné ciele
Výsledky snaženia jedinca, prostredníctvom ktorých dosiahne žiadané ekonomické uspokojenie.

Finančný agent
Osoba, ktorá ponúka finančné produkty v prospech jednej alebo viacerých finančných inštitúcií. Finančný agent musí byť zapísaný v registri, ktorý vedie Národná banka Slovenska.

Finančná nezávislosť
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Finančný plán
Dokument, identifikujúci finančné ciele a potreby jednotlivca, očakávané budúce príjmy, úspory, investície, poistenie a činnosti zamerané na zvládanie dlhov; v typickom prípade obsahuje aj prehľad o čistom majetku fyzickej alebo právnickej osoby.

Finančné plánovanie
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Finančný poradca
Osoba, poskytujúca konzultačnú a poradenskú činnosť na základe nestrannej analýzy širšieho počtu produktov, dostupných na finančnom trhu. Finančný poradca musí mať na vykonávanie činnosti povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.

Finančná rezerva
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Finančný trh
Systém trhových vzťahov, finančných inštitúcií, nástrojov a operácií, ktoré sprostredkúvajú pohyb dočasne voľných peňažných prostriedkov medzi jeho účastníkmi (veriteľmi a dlžníkmi).

Firemná filantropia
Moderná forma darcovstva, je súčasťou širšieho konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem, ktoré realizujú nielen svoje obchodné ciele, ale majú stanovené aj sociálne ciele, a hľadajú spôsob, ako časť svojho zisku venovať späť komunite. A to formou peňažných darov alebo nefinančnou formou vo forme materiálneho daru alebo služby.

Fixná úroková sadzba
Je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou. Fixná úroková miera sa najčastejšie používa pri hypotékach. Doba fixácie býva zvyčajne od 1 do 10 rokov.

Fond ochrany vkladov
Je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností, súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, a to sú najmä: sústreďovanie finančných príspevkov od bánk a pobočiek zahraničných bánk do Fondu ochrany vkladov, a nakladanie s týmito finančnými príspevkami, a poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov a všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady.
Účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, podľa zákona o ochrane vkladov, sú banky a pobočky zahraničných bánk na celom jej území. Od 1. novembra 2008 sa poskytuje jednému vkladateľovi náhrada za nedostupný vklad, chránený podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov v plnej výške, t. z. bez limitu.