Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Slovník finančnej gramotnosti

Z

ZPS
Zahraničný platobný styk – prevody do/zo zahraničia.

Zabezpečenie úveru
Zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľný majetok (auto) alebo ručiteľom, ak bonita klienta nie je postačujúca, alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov), banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením.

Zábezpeka
Majetok, ktorý sa dlžník zaviazal odovzdať veriteľovi v prípade nesplácania.

Základná úroková sadzba
Sadzba, ktorú Európska centrálna banka stanovuje a zverejňuje pre hlavné refinančné obchody, vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov.

Záložňa
Právnická osoba alebo fyzická osoba, podnikateľ poskytujúci rýchle vysoko úročené pôžičky, zabezpečené osobným majetkom, napr. zlato, šperky, ...

Zamestnanecký benefit
Kompenzácia alebo odmena, ktorú zamestnanec dostane okrem mzdy.

Záruka
Písomná záruka, vystavená výrobcom alebo distribútorom, ktorá uvádza podmienky, za akých je možné výrobok vrátiť, vymeniť alebo dostať zaň vrátené peniaze.

Záväzok
Existujúca povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá sa dá spoľahlivo oceniť a v budúcnosti bude znamenať zníženie (úbytok) peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov.

Závet
Právne záväzné vyjadrenie želaní osoby, tykajúce sa nakladania s jej majetkom, po jej smrti.

Zberateľské predmety
Fyzické objekty, umelecké diela, známky a starožitnosti, ktoré investor kupuje s nádejou, že sa časom zvýši ich hodnota.

Zisk
Kladný rozdiel medzi celkovými výnosmi (príjmami) a celkovými nákladmi (výdavkami) podniku alebo investície.

Zložené úročenie
Je najčastejšia forma úročenia, používaná v bankách. Napr. v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina), ale aj úroky z predchádzajúcich období.

Zmenka
Cenný papier, v ktorom sa písomnou formou zaväzuje vystavovateľ zaplatiť v určitom termíne zmenkou sumu vlastníkovi zmenky. Zmenka musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.

Zmluva
Právne záväzný akt medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami.

Zrážky zo mzdy
Sumy, ktoré zamestnávateľ odpočíta zamestnancovi z čistej mzdy (napr. exekúcia alebo dobrovoľné splátky úverov).