Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Slovník finančnej gramotnosti

V

VOP
Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú právne vzťahy medzi klientmi a bankou.

Value at risk
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Valuta
Valuta je cudzia mena v hotovostnej podobe. Valutový kurz je výmenný pomer dvoch mien, v prípade hotovostných operácií, napr. pri zámene peňažných prostriedkov v banke alebo zmenárni.

Variabilná úroková sadzba
Úroková sadzba pri úveroch, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa variabilná úroková sadzba prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a sadzbám, za ktoré si banky požičiavajú medzi sebou (EURIBOR).

Variabilný symbol
Je maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, sumou, menou a dátumom splatnosti, súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.

Veriteľ
Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla klientovi/dlžníkovi na stanovenú dobu peňažné prostriedky.

Vinkulácia
Je blokácia peňazí na účte klienta, v prospech banky alebo iného subjektu.

Vklad
Vkladom sú peniaze, vložené na účet klienta.

Vkladná knižka
Základný vkladový produkt bánk. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad). Vkladná knižka môže byť vedená v domácej aj v zahraničnej mene.

Vlastné imanie
Dlhodobý vlastný zdroj krytia majetku, ktorého najdôležitejšou súčasťou je základné imanie. Základné imanie je všetko to, čo do podniku (firmy) vložili zakladatelia.

Výdavky
V domácnosti sú to platby za tovary a služby vrátane stálych výdavkov a premenných nákladov. V podnikaní ide o úbytok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov, ktoré súvisia s nákupom dlhodobého a krátkodobého majetku a služieb, potrebných na podnikateľskú činnosť.

Výkaz hotovostných tokov
Prehľad príjmov a platieb za dané obdobie; pomáha pri zostavovaní rozpočtu; tiež známy pod názvom Výkaz príjmov a výdavkov.

Výluky z poistenia
Udalosti, riziká alebo predmety, na ktoré sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Sú dôležitou súčasťou poistných podmienok.

Výpovedná lehota
Výpovedná lehota pri vkladoch je doba, počas ktorej vkladateľ nemôže disponovať s peniazmi bez toho, aby stratil časť úroku alebo zaplatil poplatok za predčasný vyber.