Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Študenti a mladí Slováci majú nízku finančnú gramotnosť

02.07.2013

Priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov je 62,5 %. Prieskumy* Nadácie Partners hovoria, že mladí ľudia do 24 rokov a zvlášť študenti a patria k najohrozenejšej skupine Slovákov s najnižšou úrovňou finančnej gramotnosti, ktorá je 54%. Viac ako polovica z nich sama priznáva, že sa v otázkach financií neorientuje.

Podľa prieskumov medzi najslabšie miesta zo sveta financií majú mladí ľudia v oblasti bankových produktov a dôchodkov a najmenej sa orientujú v základoch investovania.

  • Rovných 60% študentov a 54% mladých ľudí do 24 rokov, nevie v praxi zhodnotiť výhodnosť úverov podľa jednoduchého výpočtu prostredníctvom úroku a RPMN (ročnej percentuálnej miery nákladov). Poznanie nákladovosti úveru je však veľmi dôležité pri výbere každej pôžičky – či je ním spotrebný úver, pôžička na štúdium, ale aj úvery na bývanie, hypotekárny alebo kontokorent na bežnom účte.
  • Práve s finančnou budúcnosťou a znalosťami z oblasti investovania sa spája aj ďalší záver prieskumu a to, že  74% mladých ľudí, nevedelo rozlíšiť mieru rizika pri typoch investície, ktoré sú kľúčové pri výbere vhodného investičného produktu či pri zvolení stratégie druhého a tretieho dôchodkového piliera
  • Takmer polovica mladých ľudí, len 47 %, pozná základné pravidlo investovania, ktoré hovorí, že výška výnosu závisí od výšky rizika.

Výsledky dotazovania študentov ukázali, že sa celkom dobre orientujú vo všeobecných teoretických ekonomických pojmoch. Ako náhle však mali teóriu vyskúšať na praktických príkladoch, s ktorými sa bežne môžu stretnúť vo svojom študentskom a pracovnom živote, dostali sa do problémov, ktoré ak by urobili v reálnom svete, ich finančné rozhodnutia by mali negatívny dopad na ich peňaženky a ľahko by sa stali „obeťou“ klamlivých a zavádzajúcich finančných produktov.

Problémy študentom robilo už vyššie spomínaná praktická znalosť vyhodnotenia výhodnosti úverov. Napríklad polovica nevedela ako využiť výmenný devízový kurz alebo ako správne a čo najmenej stratovo splácať podlžnosti, ak na účte nemajú dostatok peňazí. Až dve tretiny z nich nevedeli, ako ovplyvní inflácia ich úspory alebo investície.

Až 90% študentov sa neorientuje v problematike dôchodkového poistenia takmer vôbec. I keď sa môže zdať dôchodok mladým ľuďom vzdialený, odborníci poukazujú na fakt, že šetriť naň treba už v mladosti a to v súvislosti s klesajúcou demografickou krivkou a starnutím obyvateľstva.

Podľa odborníkov je slabá úroveň finančnej gramotnosti spôsobená najmä absenciou komplexného ekonomického a finančného vzdelávania na základných a stredných školách. Tak, ako sa na škole učíme od detstva základy matematiky,  fyziky, či chémie alebo pravidlá cestnej premávky, rovnako je potrebné od malička žiakom vštepovať základné ekonomické princípy.

Preto školy a pedagógovia mnoho krát iniciatívne začleňujú poznatky o financiách do učebných osnov alebo spolupracujú a využívajú zaujímavé a úspešné projekty a aktivity organizácií a inštitúcií, ktoré im pomáhajú zvyšovať finančnú vzdelanie a gramotnosť študentov a mladých ľudí.


*Prieskumy Nadácie Partners:

1. prieskum finančnej gramotnosti realizovaný agentúrou FOCUS:Reprezentatívny kvantitatívny prieskum formou face to face rozhovorov medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov, na vzorke 720 respondentov, v termíne 14.8.-20.8.2012.

2.štatistické spracovanie onlinedotazovanie FQ testwww.fqtest.sk, ktorého sa zúčastnilo viac ako 15 000 Slovákov – v termíne september 2012 – máj 2013

3.Finančný kompas– vyhodnotenie správnych výsledkov finančnej súťaže stredoškolákov, do ktorého sa zapojilo 4 320 študentov a ktorý sa realizoval v termíne marec – máj 2013